Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Warrior Studio’s  

E-mail: Info@warriorstudios.nl

Website: https://warriorstudios.nl 

Definities  

 1. Warrior Studio’s: Warrior Studio’s gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 86170902. 2. Klant: degene met wie Warrior Studio’s een overeenkomst is aangegaan. 3. Partijen: Warrior Studio’s en klant samen. 
 2. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Warrior Studio’s. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes  

 1. Aanbiedingen en offertes van Warrior Studio’s zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanvaarding  

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Warrior Studio’s zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Warrior Studio’s slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen  

 1. Alle prijzen die Warrior Studio’s hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Warrior Studio’s hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Warrior Studio’s te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Warrior  Studio’s niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand  komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.  
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een  prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een  wettelijke regeling.  
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Warrior Studio’s  vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.  
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Warrior Studio’s,  geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend  uurtarief is overeengekomen.  
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Warrior Studio’s een totaalbedrag zijn  overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk  een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.  
 8. Warrior Studio’s is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.  9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Warrior Studio’s de  klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.  10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om  het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met  10% uitkomt.  
 9. Warrior Studio’s heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.  
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Warrior Studio’s prijsaanpassingen meedelen  aan de klant.  
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Warrior Studio’s op te  zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn  

 1. Warrior Studio’s mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50%  van het overeengekomen bedrag verlangen.  
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.  3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent  dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van  

de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,  zonder dat Warrior Studio’s de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke  hoeft te stellen.  

 1. Warrior Studio’s behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen  van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale  bedrag van de diensten of producten.  

Betalingen en betalingstermijn  

 1. Producten worden direct afgerekend.  
 2. Warrior Studio’s mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst  een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.  
 3. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan Warrior Studio’s  betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur  een andere betaaltermijn vermeld staat. 
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent  dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van  de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,  zonder dat Warrior Studio’s de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke  hoeft te stellen.  
 5. Warrior Studio’s behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen  van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale  bedrag van de dienst. 

Gevolgen niet tijdig betalen  

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Warrior Studio’s  gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de  wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen  vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor  een hele maand wordt gerekend.  
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en  eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Warrior Studio’s.  
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor  buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Warrior Studio’s zijn verplichtingen  opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde  van de klant, zijn de vorderingen van Warrior Studio’s op de klant onmiddellijk  opeisbaar.  
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door  Warrior Studio’s, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Warrior  Studio’s te betalen.  

Recht van reclame  

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Warrior Studio’s gerechtigd het recht van reclame in  te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.  2. Warrior Studio’s roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of  elektronische mededeling.  
 2. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient  de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te  retourneren aan Warrior Studio’s, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.  
 3. De kosten voor het terughalen of-brengen van de producten komen voor rekening  van de klant. 

Herroepingsrecht  

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen  zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: • het product niet is  gebruikt • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen • het  geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast •  het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen  (ondergoed, badkleding, enz.). De verzegeling nog intact is, indien het gaat om  gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) • het product of dienst geen 

logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van  

vrijetijdsbesteding betreft • het product geen los tijdschrift of losse krant is • het  geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft • het geen weddenschappen en/of  loterijen betreft. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht • het  geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd  binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft  verklaard van het herroepingsrecht af te zien  

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de  consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra  de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten zodra de  consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen  
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via  Ninomeijaard@live.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat  via de website van Warrior Studio’s, https://warriorstudios.nl, kan worden  gedownload.  
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken  van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Warrior Studio’s, bij gebreke waarvan  zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding van bezorgkosten  

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als  gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Warrior Studio’s heeft  geretourneerd, dan zal Warrior Studio’s eventuele door de consument betaalde  verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde  bestelling aan de consument terugbetalen.  
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Warrior Studio’s voor  zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.  

Vergoeding retourkosten  

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige  bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de  volledige bestelling voor rekening van de consument.  

Opschortingsrecht  

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de  nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te  schorten.  

Retentierecht  

 1. Warrior Studio’s kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten  van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten  aanzien van Warrior Studio’s heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende  zekerheid heeft gesteld.  
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de  klant nog betalingen verschuldigd is aan Warrior Studio’s.  
 3. Warrior Studio’s is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant  mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening  

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld  aan Warrior Studio’s te verrekenen met een vordering op Warrior Studio’s.  

Eigendomsvoorbehoud  

 1. Warrior Studio’s blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig  heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Warrior Studio’s op  grond van wat voor met Warrior Studio’s gesloten overeenkomst dan ook, met  inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.  
 2. Tot die tijd kan Warrior Studio’s zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de  zaken terugnemen.  
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet  verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.  
 4. Indien Warrior Studio’s een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de  overeenkomst als ontbonden en heeft Warrior Studio’s het recht om  

schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.  

 1. Warrior Studio’s behoudt ten alle tijden het recht om door hem gemaakte  producten/materialen te gebruiken voor eigen promotie en portfolio doeleinden. 

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  
 2. Levering vindt plaats bij Warrior Studio’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven  adres.  
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft  Warrior Studio’s het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het  overeengekomen deel alsnog is voldaan.  
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant  een verlate levering niet aan Warrior Studio’s kan tegenwerpen.  

Levertijd  

 1. De door Warrior Studio’s opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij  overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan  Warrior Studio’s door Warrior Studio’s schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd  aan de klant.  
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op  schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij  Warrior Studio’s niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan  leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

Feitelijke levering  

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem  bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten zijn voor rekening van  de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending  

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient  de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur  c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Warrior  Studio’s niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele  zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het  vervoer te melden aan Warrior Studio’s, bij gebreke waarvan Warrior Studio’s niet  aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering  

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te  houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende  overeenkomst zaken van Warrior Studio’s die bij de klant aanwezig zijn zaken die  onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Warrior Studio’s de polis van deze  verzekeringen ter inzage.  

Bewaring  

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen  leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van  producten komen geheel voor rekening van de klant.  

Garantie  

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn  aangegaan, bevat deze voor Warrior Studio’s enkel een inspanningsverplichting en  dus geen resultaatsverplichting.  
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten,  veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal  
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als  gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of  ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet  duidelijk kan worden vastgesteld.  
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn  van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop  deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant  komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst  neemt.  

Uitvoering van de overeenkomst  

 1. Warrior Studio’s voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. Warrior Studio’s heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening  (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk  akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Warrior Studio’s tijdig kan beginnen  aan de uitvoering van de overeenkomst.  
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Warrior Studio’s tijdig kan beginnen  aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra  kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  

Informatieverstrekking door de klant  

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de  correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste  wijze beschikbaar aan Warrior Studio’s.  
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter  beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van  derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders  voortvloeit.  
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Warrior Studio’s de  betreffende bescheiden.  
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Warrior Studio’s redelijkerwijs  verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van  de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra  kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Intellectueel eigendom  

 1. Warrior Studio’s behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder  auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle  ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,  offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk  anders zijn overeengekomen.  
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van Warrior Studio’s (laten) kopiëren, aan derden tonen  en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.  

Geheimhouding  

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Warrior Studio’s  ontvangt geheim.  
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Warrior Studio’s waarvan de  klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan  wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Warrior Studio’s schade kan  berokkenen.  
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2  genoemde informatie ook geheimhoudt.  
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al  openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is  geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de  

geheimhoudingsplicht van de klant of die door de klant openbaar gemaakt wordt op  grond van een wettelijke plicht. 

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de  onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.  

Boetebeding  

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over  geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke  overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. • is de  andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 • is de andere partij  een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000  
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde  bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.  
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of  gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van  schade.  
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen  afbreuk aan de overige rechten van Warrior Studio’s waaronder zijn recht om naast  de boete schadevergoeding te vorderen.  

Vrijwaring  

 1. De klant vrijwaart Warrior Studio’s tegen alle aanspraken van derden die verband  houden met de door Warrior Studio’s geleverde producten en/of diensten.  

Klachten  

 1. De klant dient een door Warrior Studio’s geleverd product of verleende dienst zo  spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.  
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant  redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Warrior  Studio’s daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na  constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  
 3. Consumenten dienen Warrior Studio’s uiterlijk binnen 2 maanden na constatering  van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.  
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming, zodat Warrior Studio’s in staat is hierop adequaat te reageren.  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst  tussen partijen.  
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder  geval niet toe leiden dat Warrior Studio’s gehouden kan worden om andere  werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.  

Ingebrekestelling  

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Warrior Studio’s  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Warrior  Studio’s ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

 1. Als Warrior Studio’s een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van  hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die  overeenkomst aan Warrior Studio’s verschuldigd zijn.  

Aansprakelijkheid Warrior Studio’s  

 1. Warrior Studio’s is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien  en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  2. Indien Warrior Studio’s aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk  voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een  overeenkomst.  
 2. Warrior Studio’s is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,  gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.  
 3. Indien Warrior Studio’s aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het  bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt  uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een  

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot  het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in  een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen  aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de  overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.  

Vervaltermijn  

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Warrior Studio’s vervalt in elk geval  12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect  voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het  Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding  

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Warrior Studio’s  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze  tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet  rechtvaardigt.  
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Warrior Studio’s niet blijvend of tijdelijk  onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Warrior Studio’s in verzuim  is.  
 3. Warrior Studio’s heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien  de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt,  dan wel indien Warrior Studio’s kennis heeft genomen van omstandigheden die hem  goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal  kunnen nakomen.  

Overmacht  

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een  tekortkoming van Warrior Studio’s in de nakoming van enige verplichting ten aanzien  van de klant niet aan Warrior Studio’s kan worden toegerekend in een van de wil van  Warrior Studio’s onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn 

verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Warrior  Studio’s kan worden verlangd.  

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend –  gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);  wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;  onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen,  computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene  

vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Warrior Studio’s 1 of meer  verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen  opgeschort totdat Warrior Studio’s er weer aan kan voldoen.  

 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft  geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk  ontbinden.  
 2. Warrior Studio’s is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding  verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel  geniet.  

Wijziging van de overeenkomst  

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt  om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling  overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke  winkel.  

Wijziging algemene voorwaarden  

 1. Warrior Studio’s is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te  vullen.  
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Warrior Studio’s zoveel mogelijk vooraf met de  klant bespreken.  
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene  voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Overgang van rechten  

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden  worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Warrior  Studio’s.  
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in  artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid  

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet  aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een  bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Warrior Studio’s bij het opstellen  van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van  toepassing.  
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Warrior Studio’s is  gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van  eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Opgesteld op 22 maart 2022.